دانشگاه شهید بهشتی

سخنرانی علمی

تاریخ انتشار: 1397/11/10 12:16 ب.ظ

به موجب دعوت نامه شماره 40/97/17645 مورّخ 11 بهمن 1397 دکتر محمدعلی قنادزاده، ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، پروفسور اسماعیل شهبازی، استاد آموزشِ ترویج و توسعه در گروه تکنولوژی آبادانی روستاها در دانشکده مهندسی فناوری های نوینِ دانشگاه شهیدبهشتی در عصر روز پنجم بهمن ماه 1397 در نشست علمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طیبعی استان خراسان رضوی با عنوان "کشاورزی، خاک، آب و توسعه روستایی" درجوار چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد شرکت و در باره "نقش نمایشگاه های دائمی بین المللی کشاورزی در فرایند ترویج کشاورزی و توسعه روستایی کشوربه سخنرانی پرداخت و به پرسش‌های مربوط پاسخ داد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طیبعی، سخنرانی، توسعه روستایی
منبع خبر پردیس علمی، تحقیقاتی زیراب
تعداد مشاهده: 2,117
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی